Algemene voorwaarden

Na ontvangst van het online reserveringsformulier zenden wij (“Le Petit Pauliat”, verder te noemen de ‘verhuurder’) je per e-mail een bevestigingsbrief/factuur en huurcontract toe. Een ondertekend exemplaar van het contract dient per omgaande door jou (verder te noemen de ‘huurder’) te worden geretourneerd. Elke reservering is definitief.

De vereiste aanbetaling bedraagt 50% van de huursom en dient binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging te zijn voldaan. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode binnen te zijn. Indien binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode de volledige huursom niet is betaald dan is de huurder in gebreke en zullen alle door verhuurder te maken kosten van invordering, alsmede de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Bij reserveringen vanaf 6 weken voor aanvang van de huurperiode dient het totale bedrag per omgaande en in één keer te worden overgemaakt.

Er kunnen slechts rechten worden ontleend aan de reservering nadat het volledig verschuldigde bedrag door verhuurder is ontvangen. Indien huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is verhuurder gerechtigd de betreffende reservering te annuleren. De huurder blijft echter gehouden aan zijn betalingsverplichting.

Het wijzigen of annuleren van een reservering dient uitsluitend schriftelijk per brief of e-mail te geschieden. Wijzigingen kunnen slechts in overleg met en na nadrukkelijke toestemming van verhuurder worden aanvaard en kunnen extra kosten met zich meebrengen. Bij wijziging of annulering wordt te allen tijde € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht. Daarnaast wordt in rekening gebracht:

bij annulering tot 6 maanden voor aanvang van de huurperiode 50% van de totale huursom

bij annulering na 6 weken voor aanvang van de huurperiode 100% van de totale huursom.

De dag waarop de schriftelijke annulering binnenkomt, geldt als datum van waaraf de annuleringskosten worden berekend. Een eventuele annuleringsverzekering dient door huurder zelf te worden afgesloten. Indien door een door verhuurder niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) de gereserveerde accommodatie onbewoonbaar of moeilijk bewoonbaar wordt (bijvoorbeeld bij brand, wateroverlast, technische storingen of ander van buitenkomend onheil), kan verhuurder daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De verhuurder neemt gepaste maatregelen om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren wat betreft afstand- en hygiënemaatregelen ivm Covid19. Er wordt van de huurder verwacht om deze maatregelen te respecteren voor de veiligheid van zichzelf en die van de andere gasten. Wanneer er voor aanvang van de huurperiode een vermoeden is bij de huurder van een besmetting met Covid19 dan zal de huurder moeten annuleren en aanspraak maken op zijn annuleringsverzekering.

Mocht de reservering geen doorgang kunnen vinden door overheidsmaatregelen van de Franse regering dan blijft de reeds betaalde huursom 18 maanden staan in de vorm van een voucher en vindt er in dat geval dus geen restitutie van de reeds betaalde huursom plaats.

De gehuurde accommodatie kan door de huurder op de aankomstdag vanaf 15.00 uur betrokken worden. Eerder arriveren dan 15.00 uur op ons vakantiedomein is niet mogelijk en niet gewenst i.v.m. schoonmaakwerkzaamheden en voorbereidingen voor de nieuwe gasten. Op de dag van vertrek dient de huurder de accommodatie en tevens ook ons vakantiedomein vóór 10.00 uur te hebben verlaten. Verhuur van de accommodaties gebeurt per week, van zaterdag tot zaterdag. Aankomst op een andere dag van de week is niet mogelijk.

Het is niet toegestaan de accommodatie met meer personen te betrekken dan is overeengekomen bij de reservering, tenzij daarvoor –na overleg voorafgaand aan de huurperiode- uitdrukkelijk toestemming is verleend door de verhuurder. Verhuurder is gerechtigd bij het overschrijden van het normaantal bewoners of bij kennelijk wangedrag de huurders de toegang tot de accommodatie te weigeren of te ontzeggen.

Het is niet toegestaan bezoekers (familie, vrienden etc) op ons vakantiedomein en in de gehuurde accommodatie te ontvangen. Wij willen de rust en exclusiviteit van ons vakantiedomein Le Petit Pauliat garanderen voor alle overige gasten welke bij ons een accommodatie gereserveerd hebben.

Wij hebben geen pin en creditcard faciliteiten.

We vragen geen waarborgsom en rekenen op je eerlijkheid dat wanneer iets breekt, we op de hoogte worden gesteld en de kosten hiervoor worden vergoedt.

Ongebruikte nachten kunnen wij helaas niet restitueren. Mocht je eerder willen vertrekken dan is dat je eigen keuze.

De huurder aanvaardt de verplichting de gehuurde accommodatie en haar inboedel in dezelfde staat achter te laten als waarin hij ze bij aankomst heeft aangetroffen. De huurder verplicht zich de accommodatie schoon achter te laten. Is dit niet het geval, zulks ter beoordeling van de verhuurder, dan worden alsnog schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Huisdieren zijn helaas niet welkom op Le Petit Pauliat.

Roken is in de accommodaties niet toegestaan.

Mocht huurder onverhoopt klachten hebben of zaken aantreffen die niet in orde zijn, dan is het raadzaam deze terstond aan verhuurder kenbaar te maken, zodat verhuurder in de gelegenheid wordt gesteld de klacht zo snel en goed mogelijk te verhelpen. Klachten achteraf worden door verhuurder niet in behandeling genomen.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de huurder of aan degenen die zijnentwege in de betreffende huurperiode in het gehuurde verblijven, ongeacht de oorzaak daarvan. De huurder dient schade die is veroorzaakt aan het gehuurde terstond te melden aan verhuurder. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die tijdens de overeengekomen huurperiode is ontstaan.

Le Petit Pauliat

4 Pauliat
03380 TREIGNAT

Caisse d’Epargne 08001261026

IBAN – FR76 1871 5001 0108 0012 6102 665

BIC – CEPAFRPP871